Powództwo opozycyjne co to jest
Definicja Powództwo opozycyjne w prawie. Znaczenie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo opozycyjne w prawie

Słownik POWÓDZTWO OPOZYCYJNE: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po stworzeniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zjawisko, w wyniku którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a również zarzucie spełnienia świadczenia, jeśli zarzut ten nie był obiektem rozpoznania w kwestii;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, iż egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, nie mniej jednak małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale również zarzuty, których jego małżonek przedtem nie mógł podnieść.
art. 840 k.p.c.

Znaczenie Pełnomocnik W Postępowaniu Administracyjnym:
Wyjaśnienie strony może być osoba fizyczna posiadająca umiejętność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał albo powództwo opozycyjne co to jest.
Znaczenie Przepadek Mienia:
Wyjaśnienie przepadek elementów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek elementów, które służyły albo były przeznaczone do popełnienia powództwo opozycyjne definicja.
Znaczenie Przyjęcie Lub Odrzucenie Spadku:
Wyjaśnienie bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź także powództwo opozycyjne co znaczy.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w powództwo opozycyjne słownik.
Znaczenie Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie Przewóz pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, realizowany statkiem powietrznym odpłatnie art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze powództwo opozycyjne znaczenie.

Czym jest Powództwo opozycyjne znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: