Powództwo opozycyjne co to jest
Definicja Powództwo opozycyjne w prawie. Znaczenie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo opozycyjne w prawie

Definicja z ang. action oppositional, z niem. Aktion oppositionell.

Słownik POWÓDZTWO OPOZYCYJNE: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po stworzeniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zjawisko, w wyniku którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a również zarzucie spełnienia świadczenia, jeśli zarzut ten nie był obiektem rozpoznania w kwestii;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, iż egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, nie mniej jednak małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale również zarzuty, których jego małżonek przedtem nie mógł podnieść.
art. 840 k.p.c.

Znaczenie Prawo Odstąpienia:
Wyjaśnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez powództwo opozycyjne.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów powództwo opozycyjne.
Znaczenie Potrącenie:
Wyjaśnienie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej powództwo opozycyjne.
Znaczenie Przychody Z Działalności Gospodarczej:
Wyjaśnienie działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważane jest stawki należne, choćby nie zostały naprawdę otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U powództwo opozycyjne.
Znaczenie Pełnomocnik W Postępowaniu Administracyjnym:
Wyjaśnienie strony może być osoba fizyczna posiadająca umiejętność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał albo powództwo opozycyjne.

Czym jest Powództwo opozycyjne znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: