Powództwo opozycyjne co to jest
Definicja Powództwo opozycyjne w prawie. Znaczenie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo opozycyjne w prawie

Definicja z ang. action oppositional, z niem. Aktion oppositionell.

Słownik: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po stworzeniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zjawisko, w wyniku którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a również zarzucie spełnienia świadczenia, jeśli zarzut ten nie był obiektem rozpoznania w kwestii;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, iż egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, nie mniej jednak małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale również zarzuty, których jego małżonek przedtem nie mógł podnieść.
art. 840 k.p.c.

Czym jest Powództwo opozycyjne znaczenie w Słownik prawo P .