Powództwo wstrzymujące co to jest
Definicja Powództwo wstrzymujące w prawie. Znaczenie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo wstrzymujące w prawie

Definicja z ang. Stop action, z niem. Stop-Aktion.

Słownik POWÓDZTWO WSTRZYMUJĄCE: Jeśli z racji na rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu powództwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, żądając wstrzymania postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestie poprzez sąd.

art. 35a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Pokrewieństwo:
Wyjaśnienie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Powództwo Opozycyjne:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Pozostałe Koszty I Przychody Operacyjne:
Wyjaśnienie powiązane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a zwłaszcza wydatki i przychody powiązane: z działalnością społeczną, ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane powództwo wstrzymujące.

Czym jest Powództwo wstrzymujące znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: