Powództwo wstrzymujące co to jest
Definicja Powództwo wstrzymujące w prawie. Znaczenie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo wstrzymujące w prawie

Definicja z ang. Stop action, z niem. Stop-Aktion.

Słownik POWÓDZTWO WSTRZYMUJĄCE: Jeśli z racji na rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu powództwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, żądając wstrzymania postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestie poprzez sąd.

art. 35a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Praca Socjalna:
Wyjaśnienie zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu albo odzyskiwaniu umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról socjalnych i tworzenie warunków powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Przeciwegzekucyjne Powództwo:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Pożytki Rzeczy:
Wyjaśnienie naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile wg zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Pełnoletni:
Wyjaśnienie Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Poprzez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 kodeksu cywilnego powództwo wstrzymujące.
Znaczenie Prawo Odstąpienia:
Wyjaśnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez powództwo wstrzymujące.

Czym jest Powództwo wstrzymujące znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: