Pozorność co to jest
Definicja Pozorność w prawie. Znaczenie oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla.

Czy przydatne?

Definicja Pozorność w prawie

Definicja z ang. Appearance, z niem. Aussehen.

Słownik POZORNOŚĆ: Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeśli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się wg właściwości tej czynności. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeśli w wyniku tej czynności osoba trzecia nabywa prawo albo zostaje zwolniona od obowiązku, chyba iż działała w złej wierze.
Art. 83 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przelew:
Wyjaśnienie zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą pozorność.
Znaczenie Przydatność Do Stosowania:
Wyjaśnienie składnika interoperacyjności do osiągnięcia i utrzymania określonej wydajności w momencie jego użytkowania po zintegrowaniu go w sposób reprezentatywny z usługą EETS w powiązaniu z systemem podmiotu pozorność.
Znaczenie Przewóz Regularny Specjalny:
Wyjaśnienie Niepubliczny przewóz regularny określonej ekipy osób, z wyłączeniem innych osób art. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym pozorność.
Znaczenie Przeciętne Wynagrodzenie:
Wyjaśnienie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI poprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - na podstawie ustawy z dnia 17 pozorność.
Znaczenie Powództwo Opozycyjne:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza pozorność.

Czym jest Pozorność znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: