Pozostałe koszty i przychody co to jest
Definicja Pozostałe koszty i przychody operacyjne w prawie. Znaczenie powiązane pośrednio z.

Czy przydatne?

Definicja Pozostałe koszty i przychody operacyjne w prawie

Definicja z ang. Other operating costs and revenues, z niem. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge.

Słownik POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODY OPERACYJNE: Wydatki i przychody powiązane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a zwłaszcza wydatki i przychody powiązane:
z działalnością społeczną,
ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a również z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających wydatków,
z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających wydatki wytworzenia sprzedanych produktów albo sprzedanych towarów, wydatki sprzedaży albo wydatki finansowe,
z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
z przekazaniem albo otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym również środków pieniężnych na inne cele niż nabycie albo wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Art. 3 ust. 32 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę pozostałe koszty i przychody operacyjne.
Znaczenie Pełnomocnictwo:
Wyjaśnienie ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba iż ustawa wymaga pozostałe koszty i przychody operacyjne.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia pozostałe koszty i przychody operacyjne.
Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i pozostałe koszty i przychody operacyjne.
Znaczenie Przejęcie Długu:
Wyjaśnienie wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić: poprzez umowę pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie pozostałe koszty i przychody operacyjne.

Czym jest Pozostałe koszty i przychody znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: