Pracownik przygraniczny co to jest
Definicja Pracownik przygraniczny w prawie. Znaczenie własny rachunek albo zatrudniona w kraju.

Czy przydatne?

Definicja Pracownik przygraniczny w prawie

Definicja z ang. frontier worker, z niem. Grenzgänger.

Słownik PRACOWNIK PRZYGRANICZNY: Osoba pracująca na własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie, gdzie pracuje.
Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w państwie zatrudnienia, jak i państwie zamieszkania.
Jeśli pracownik przygraniczny został oddelegowany poprzez swojego pracodawcę, u którego jest zazwyczaj zatrudniony, albo który świadczy usługi na terytorium tego samego albo innego państwa członkowskiego, zachowuje swój status pracownika przygranicznego poprzez moment 4 miesięcy, nawet
jeśli w tym czasie nie powraca każdego dnia albo raz w tygodniu do państwa zamieszkania.

Znaczenie Pokrewieństwo:
Wyjaśnienie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś pracownik przygraniczny.
Znaczenie Potrącenia Z Wynagrodzenia Za Pracę:
Wyjaśnienie pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów pracownik przygraniczny.
Znaczenie Powaga Rzeczy Osądzonej:
Wyjaśnienie Kodeksu postępowania cywilnego), wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co przez wzgląd na fundamentem sporu stanowiło element rozstrzygnięcia, a ponadto tylko pomiędzy tymi pracownik przygraniczny.
Znaczenie Przewóz Regularny:
Wyjaśnienie Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami, art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym pracownik przygraniczny.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje pracownik przygraniczny.

Czym jest Pracownik przygraniczny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: