Pracownik przygraniczny co to jest
Definicja Pracownik przygraniczny w prawie. Znaczenie własny rachunek albo zatrudniona w kraju.

Czy przydatne?

Definicja Pracownik przygraniczny w prawie

Definicja z ang. frontier worker, z niem. Grenzgänger.

Słownik PRACOWNIK PRZYGRANICZNY: Osoba pracująca na własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie, gdzie pracuje.
Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w państwie zatrudnienia, jak i państwie zamieszkania.
Jeśli pracownik przygraniczny został oddelegowany poprzez swojego pracodawcę, u którego jest zazwyczaj zatrudniony, albo który świadczy usługi na terytorium tego samego albo innego państwa członkowskiego, zachowuje swój status pracownika przygranicznego poprzez moment 4 miesięcy, nawet
jeśli w tym czasie nie powraca każdego dnia albo raz w tygodniu do państwa zamieszkania.

Znaczenie Przedawnienie Zobowiązania Podatkowego:
Wyjaśnienie Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, gdzie upłynął termin płatności podatku. art. 70 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa pracownik przygraniczny.
Znaczenie Prawo Do Dysponowania Nieruchomością Na Cele Budowlane:
Wyjaśnienie wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych art. 3 pkt 11 pracownik przygraniczny.
Znaczenie Przerwanie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie przerywa się: poprzez każdą czynność przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio pracownik przygraniczny.
Znaczenie Przejęcie Długu:
Wyjaśnienie wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić: poprzez umowę pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie pracownik przygraniczny.
Znaczenie Podżeganie Do Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie podżeganie, kto chcąc, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 18 § 2 kodeksu karnego Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie pracownik przygraniczny.

Czym jest Pracownik przygraniczny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: