Prawo do akcji co to jest
Definicja Prawo do akcji w prawie. Znaczenie z którego wynika uprawnienie do otrzymania.

Czy przydatne?

Definicja Prawo do akcji w prawie

Definicja z ang. The right to share, z niem. Das Recht zu teilen.

Słownik PRAWO DO AKCJI: Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji firmy publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców;
Art. 3 punkt 29 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Przebudowa:
Wyjaśnienie budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów użytkowych albo technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia prawo do akcji.
Znaczenie Pełnomocnictwo:
Wyjaśnienie ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba iż ustawa wymaga prawo do akcji.
Znaczenie PIN:
Wyjaśnienie Personal Identyfication Number) - zazwyczaj 4-cyfrowy numer identyfikacyjny wykorzystywany do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach i w terminalach płatniczych. To jest elektroniczny prawo do akcji.
Znaczenie Przekaz:
Wyjaśnienie drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego prawo do akcji.
Znaczenie Pozbawienie Wolności:
Wyjaśnienie Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 37 kodeksu karnego prawo do akcji.

Czym jest Prawo do akcji znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: