Prawo do dysponowania co to jest
Definicja Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w prawie. Znaczenie wynikający z.

Czy przydatne?

Definicja Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w prawie

Definicja z ang. The right to use the property for construction purposes, z niem. Das Recht, das Grundstück für den Bau verwenden.

Słownik PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE: Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej:
Wyjaśnienie rodzicielska nie może być realizowana na skutek trwałej przeszkody lub jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe wymagania względem dziecka, sąd opiekuńczy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Powaga Rzeczy Osądzonej:
Wyjaśnienie Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co przez wzgląd na fundamentem sporu stanowiło element rozstrzygnięcia, a ponadto tylko pomiędzy tymi samymi stronami. art. 366 k.p.c prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Publiczny Zasób Mieszkaniowy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa albo prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Praktykant:
Wyjaśnienie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czym jest Prawo do dysponowania znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: