Prawo odstąpienia co to jest
Definicja Prawo odstąpienia w prawie. Znaczenie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało.

Czy przydatne?

Definicja Prawo odstąpienia w prawie

Definicja z ang. right of withdrawal, z niem. Rücktrittsrecht.

Słownik PRAWO ODSTĄPIENIA: Jeśli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania poprzez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia z racji na właściwości zobowiązania lub z racji na zamierzony poprzez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Art. 492 kodeksu cywilnego
Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co dostała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, ale także naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
Art. 494 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Praca Socjalna:
Wyjaśnienie zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu albo odzyskiwaniu umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról socjalnych i tworzenie warunków prawo odstąpienia.
Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę prawo odstąpienia.
Znaczenie Przysposobiony:
Wyjaśnienie została przysposobiona (kolokwialnie - adoptowana). Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego i członkiem jego rodziny, a jego więzy z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Przysposobiony prawo odstąpienia.
Znaczenie Przysposabiający:
Wyjaśnienie Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców prawo odstąpienia.
Znaczenie Przychód Z Praw Majątkowych:
Wyjaśnienie majątkowych uważane jest zwłaszcza przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych regulaminów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków prawo odstąpienia.

Czym jest Prawo odstąpienia znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: