Prawo zatrzymania rzeczy co to jest
Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie. Znaczenie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż.

Czy przydatne?

Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie

Definicja z ang. Right of retention, z niem. Zurückbehaltungsrecht.

Słownik PRAWO ZATRZYMANIA RZECZY: Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Regulaminu powyższego nie stosuje się, gdy wymóg wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego lub gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych albo użyczonych.
Art. 461 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Pozarolnicza Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej - znaczy to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Prokura:
Wyjaśnienie pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są powiązane z prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Podanie Elektroniczne W Postępowaniu Administracyjnym:
Wyjaśnienie formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym dzięki ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w prawo zatrzymania rzeczy.

Czym jest Prawo zatrzymania rzeczy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: