Przeciwegzekucyjne powództwo co to jest
Definicja Przeciwegzekucyjne powództwo w prawie. Znaczenie drodze powództwa żądać pozbawienia.

Czy przydatne?

Definicja Przeciwegzekucyjne powództwo w prawie

Definicja z ang. Przeciwegzekucyjne action, z niem. Przeciwegzekucyjne Aktion.

Słownik PRZECIWEGZEKUCYJNE POWÓDZTWO: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli:
przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
po stworzeniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zjawisko, w wyniku którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a również zarzucie spełnienia świadczenia, jeśli zarzut ten nie był obiektem rozpoznania w kwestii;
małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, iż egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, nie mniej jednak małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale również zarzuty, których jego małżonek przedtem nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).

Znaczenie Publiczny Zasób Mieszkaniowy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa albo przeciwegzekucyjne powództwo.
Znaczenie Pracownik:
Wyjaśnienie Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Art. 2 kodeksu pracy przeciwegzekucyjne powództwo.
Znaczenie Pożytki Prawa:
Wyjaśnienie Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego przeciwegzekucyjne powództwo.
Znaczenie Pozbawienie Praw Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru przeciwegzekucyjne powództwo.
Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych przeciwegzekucyjne powództwo.

Czym jest Przeciwegzekucyjne powództwo znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: