Przedsiębiorca co to jest
Definicja Przedsiębiorca w prawie. Znaczenie rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. Entrepreneur, z niem. Unternehmer.

Słownik PRZEDSIĘBIORCA: Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników firmy cywilnej w dziedzinie wykonywanej poprzez nich działalności gospodarczej.
Art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przedsiębiorca.
Znaczenie Podżeganie Do Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie podżeganie, kto chcąc, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 18 § 2 kodeksu karnego Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie przedsiębiorca.
Znaczenie Postępowanie Uproszczone W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu przedsiębiorca.
Znaczenie Podania W Sprawie Administracyjnej:
Wyjaśnienie wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie albo dzięki dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub dzięki formularza umieszczonego na witrynie internetowej przedsiębiorca.
Znaczenie Przeznaczenie Celne Towaru:
Wyjaśnienie procedurą celną, wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego, powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty, zniszczenie towaru, zrzeczenie się towaru na rzecz przedsiębiorca.

Czym jest Przedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: