Przedsiębiorca - w co to jest
Definicja Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego w prawie. Znaczenie osoba fizyczna, osoba.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego w prawie

Definicja z ang. Entrepreneur - under the Civil Code, z niem. Unternehmer - unter BGB.

Słownik PRZEDSIĘBIORCA - W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 § 1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową - art. 43 (1) kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Znaczenie Poręczenie:
Wyjaśnienie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Znaczenie Podstawy Skargi Kasacyjnej W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię albo niewłaściwe wykorzystanie, 2) naruszeniu regulaminów postępowania, jeśli uchybienie przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Znaczenie Prawo Pracy:
Wyjaśnienie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się poprzez to regulaminy Kodeksu pracy i regulaminy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i wymagania pracowników i pracodawców, a również przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Znaczenie Pełnoletni:
Wyjaśnienie Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Poprzez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 kodeksu cywilnego przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Czym jest Przedsiębiorca - w rozumieniu znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: