Przekaz co to jest
Definicja Przekaz w prawie. Znaczenie drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej.

Czy przydatne?

Definicja Przekaz w prawie

Definicja z ang. Transfer, z niem. Transfer.

Słownik PRZEKAZ: Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. Przyjęcie przekazu] § 1. Jeśli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu, iż przekaz przyjmuje, obowiązany jest względem odbiorcy do spełnienia świadczenia określonego w przekazie. W takim wypadku przekazany może powoływać się tylko na zarzuty wynikające z treści przekazu i na zarzuty, które przysługują mu osobiście względem odbiorcy.
Art. 921 (1) kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych przekaz.
Znaczenie Parametry Klasyfikacji Pojazdów (EETS):
Wyjaśnienie pojazdu, na podstawie których obliczana jest wysokość opłat przy uwzględnieniu danych dotyczących opłat. DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji przekaz.
Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i przekaz.
Znaczenie Prawo Do Dysponowania Nieruchomością Na Cele Budowlane:
Wyjaśnienie wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych art. 3 pkt 11 przekaz.
Znaczenie Przydatność Do Stosowania:
Wyjaśnienie składnika interoperacyjności do osiągnięcia i utrzymania określonej wydajności w momencie jego użytkowania po zintegrowaniu go w sposób reprezentatywny z usługą EETS w powiązaniu z systemem podmiotu przekaz.

Czym jest Przekaz znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: