Przewoźnik lotniczy co to jest
Definicja Przewoźnik lotniczy w prawie. Znaczenie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Przewoźnik lotniczy w prawie

Definicja z ang. The air carrier, z niem. Das Luftfahrt.

Słownik PRZEWOŹNIK LOTNICZY: Podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego przewoźnika lotniczego
art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
.

Znaczenie Pozbawienie Praw Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Procedura Celna:
Wyjaśnienie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Przeznaczenie Celne Towaru:
Wyjaśnienie procedurą celną, wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego, powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty, zniszczenie towaru, zrzeczenie się towaru na rzecz przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Pojazd Nienormatywny:
Wyjaśnienie pojazdów, którego naciski osi wspólnie z ładunkiem albo bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w regulaminach tej ustawy, lub którego wymiary i masa wspólnie z przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Praktykant:
Wyjaśnienie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum przewoźnik lotniczy.

Czym jest Przewoźnik lotniczy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: