Przypozwanie co to jest
Definicja Przypozwanie w prawie. Znaczenie na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie.

Czy przydatne?

Definicja Przypozwanie w prawie

Definicja z ang. garnished, z niem. garniert.

Słownik PRZYPOZWANIE: Przypozwanie bazuje na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwaniu jej do udziału w kwestii poprzez stronę, której w przypadku niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie przeciwko tej osobie trzeciej, lub przeciwko której ta osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem.
Osoba trzecia może zgłosić własne przystąpienie do udziału w kwestii w okolicy strony, w charakterze interwenienta ubocznego. Jeśli tego nie uczyni, to w ewentualnym następnym procesie nie może podnosić wobec strony postępowania zarzutu, iż kwestia była prowadzona wadliwie, lub została błędnie rozstrzygnięta.

Znaczenie Praca Socjalna:
Wyjaśnienie zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu albo odzyskiwaniu umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról socjalnych i tworzenie warunków przypozwanie.
Znaczenie Podstawy Skargi Kasacyjnej W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię albo niewłaściwe wykorzystanie, 2) naruszeniu regulaminów postępowania, jeśli uchybienie przypozwanie.
Znaczenie Platnik Podatku:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia przypozwanie.
Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przypozwanie.
Znaczenie Pełnomocnik Grupy:
Wyjaśnienie procesowym w postępowaniu grupowym może być jedynie adwokat albo radca prawny. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda poprzez adwokata albo radcę prawnego, chyba iż przyczyna jest przypozwanie.

Czym jest Przypozwanie znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: