Przyrzeczenie publiczne co to jest
Definicja Przyrzeczenie publiczne w prawie. Znaczenie ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za.

Czy przydatne?

Definicja Przyrzeczenie publiczne w prawie

Definicja z ang. public promise, z niem. öffentliche Versprechen.

Słownik PRZYRZECZENIE PUBLICZNE: Kto poprzez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Jeśli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, iż przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić poprzez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która przedtem czynność wykonała.
Art. 919 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przyrzeczenie publiczne.
Znaczenie Pobicie:
Wyjaśnienie sposobność odróżnienia strony atakującej od strony broniącej się, a więc atakowanej. Atakowany nie akceptuje swego udziału w starciu, bo udział ten wbrew jego woli został wymuszony. Warto jednak przyrzeczenie publiczne.
Znaczenie Przeciętne Wynagrodzenie:
Wyjaśnienie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI poprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - na podstawie ustawy z dnia 17 przyrzeczenie publiczne.
Znaczenie Port Lotniczy:
Wyjaśnienie Lotnisko użytku publicznego używane do lotów handlowych art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze przyrzeczenie publiczne.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje przyrzeczenie publiczne.

Czym jest Przyrzeczenie publiczne znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: