Publiczny zasób mieszkaniowy co to jest
Definicja Publiczny zasób mieszkaniowy w prawie. Znaczenie rozumieć lokale wchodzące w skład.

Czy przydatne?

Definicja Publiczny zasób mieszkaniowy w prawie

Definicja z ang. Public housing stock, z niem. Öffentliche Wohnungsbestand.

Słownik PUBLICZNY ZASÓB MIESZKANIOWY: Należy poprzez to rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa albo państwowych osób prawnych.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Prowadzenie Cudzych Spraw Bez Zlecenia:
Wyjaśnienie prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i wedle jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu kwestie obowiązany jest zachowywać należytą staranność. Art. 752 publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Pozbawienie Wolności:
Wyjaśnienie Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 37 kodeksu karnego publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Prawo Pierwokupu:
Wyjaśnienie czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu). Art. 596 kodeksu cywilnego Rzecz publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Przychody Z Działalności Gospodarczej:
Wyjaśnienie działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważane jest stawki należne, choćby nie zostały naprawdę otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Przychód Z Praw Majątkowych:
Wyjaśnienie majątkowych uważane jest zwłaszcza przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych regulaminów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków publiczny zasób mieszkaniowy.

Czym jest Publiczny zasób mieszkaniowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: