Regulamin wynagradzania co to jest
Definicja Regulamin wynagradzania w prawie. Znaczenie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników.

Czy przydatne?

Definicja Regulamin wynagradzania w prawie

Definicja z ang. payroll regulations, z niem. Bedingungen Vergütung.

Słownik REGULAMIN WYNAGRADZANIA: Zatrudniający zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie wynagradzania, zatrudniający może ustalić również inne świadczenia powiązane z robotą i zasady ich przyznawania.Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy albo ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z robotą w dziedzinie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę. Regulamin wynagradzania określa zatrudniający. Jeśli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, zatrudniający uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.
Art. 77 (2) kodeksu pracy.

Znaczenie Remont Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, również przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych regulamin wynagradzania.
Znaczenie Renta:
Wyjaśnienie jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do ustalonych świadczeń okresowych w pieniądzu albo w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Art. 903 regulamin wynagradzania.
Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 regulamin wynagradzania.
Znaczenie Reprezentant W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na regulamin wynagradzania.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron regulamin wynagradzania.

Czym jest Regulamin wynagradzania znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: