Regulamin wynagradzania co to jest
Definicja Regulamin wynagradzania w prawie. Znaczenie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników.

Czy przydatne?

Definicja Regulamin wynagradzania w prawie

Definicja z ang. payroll regulations, z niem. Bedingungen Vergütung.

Słownik REGULAMIN WYNAGRADZANIA: Zatrudniający zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie wynagradzania, zatrudniający może ustalić również inne świadczenia powiązane z robotą i zasady ich przyznawania.Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy albo ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z robotą w dziedzinie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę. Regulamin wynagradzania określa zatrudniający. Jeśli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, zatrudniający uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.
Art. 77 (2) kodeksu pracy.

Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron regulamin wynagradzania.
Znaczenie Rzeczowe Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu regulamin wynagradzania.
Znaczenie Regularny Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg regulamin wynagradzania.
Znaczenie Roszczenie Windykacyjne I Negatoryjne:
Wyjaśnienie żądać od osoby, która włada naprawdę jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba iż osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która regulamin wynagradzania.
Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego regulamin wynagradzania.

Czym jest Regulamin wynagradzania znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: