Rozwiązanie umowy o pracę co to jest
Definicja Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia w prawie

Definicja z ang. Termination of employment by the employee without notice, z niem. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeitnehmer ohne vorherige Ankündigung.

Słownik: Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej z racji na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w ww. trybie również wtedy, gdy zatrudniający dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za moment wypowiedzenia, a jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za moment 2 tygodni.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem powody uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie umowy o pracę z w. przyczyn pociąga za sobą konsekwencje, jakie regulaminy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy poprzez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Art. 55 kodeksu pracy.

Czym jest Rozwiązanie umowy o pracę znaczenie w Słownik prawo R .