Rozwiązanie umowy o pracę co to jest
Definicja Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia w prawie

Definicja z ang. Termination of employment by the employee without notice, z niem. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeitnehmer ohne vorherige Ankündigung.

Słownik ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA: Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej z racji na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w ww. trybie również wtedy, gdy zatrudniający dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za moment wypowiedzenia, a jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za moment 2 tygodni.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem powody uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie umowy o pracę z w. przyczyn pociąga za sobą konsekwencje, jakie regulaminy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy poprzez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Art. 55 kodeksu pracy.

Znaczenie Regulamin Wynagradzania:
Wyjaśnienie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia.
Znaczenie Renta:
Wyjaśnienie jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do ustalonych świadczeń okresowych w pieniądzu albo w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Art. 903 rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia.
Znaczenie Rzeczowe Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia.
Znaczenie Rodzina:
Wyjaśnienie Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące. Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia.

Czym jest Rozwiązanie umowy o pracę znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: