Skarga na czynności co to jest
Definicja Skarga na czynności komornika w prawie. Znaczenie komornika przysługuje skarga do sądu.

Czy przydatne?

Definicja Skarga na czynności komornika w prawie

Definicja z ang. Action against the bailiff, z niem. Aktion gegen den Gerichtsvollzieher.

Słownik SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA: Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. jeśli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza cechą ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy wg ogólnych zasad. Skargę może złożyć strona albo inna osoba, której prawa zostały poprzez czynności albo zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego i określać zaskarżoną czynność albo czynność, której zaniechano, jak także wniosek o zmianę, uchylenie albo dokonanie czynności wspólnie z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona albo osoba, której prawo zostało poprzez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna albo była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony albo osoby, której prawo zostało poprzez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, gdzie czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wspólnie z aktami kwestie do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba iż skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego i zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
art. 767 k.p.c.

Znaczenie Sprzedaż Z Zastrzeżeniem Własności Rzeczy:
Wyjaśnienie zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 589 skarga na czynności komornika.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego skarga na czynności komornika.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia skarga na czynności komornika.
Znaczenie Sieć WSK/WIS:
Wyjaśnienie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących skarga na czynności komornika.
Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 skarga na czynności komornika.

Czym jest Skarga na czynności komornika znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: