Skarga na czynności co to jest
Definicja Skarga na czynności komornika w prawie. Znaczenie komornika przysługuje skarga do sądu.

Czy przydatne?

Definicja Skarga na czynności komornika w prawie

Definicja z ang. Action against the bailiff, z niem. Aktion gegen den Gerichtsvollzieher.

Słownik SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA: Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. jeśli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza cechą ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy wg ogólnych zasad. Skargę może złożyć strona albo inna osoba, której prawa zostały poprzez czynności albo zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego i określać zaskarżoną czynność albo czynność, której zaniechano, jak także wniosek o zmianę, uchylenie albo dokonanie czynności wspólnie z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona albo osoba, której prawo zostało poprzez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna albo była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony albo osoby, której prawo zostało poprzez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, gdzie czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wspólnie z aktami kwestie do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba iż skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego i zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
art. 767 k.p.c.

Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego skarga na czynności komornika.
Znaczenie Solidarność Dłużników:
Wyjaśnienie może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela skarga na czynności komornika.
Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym skarga na czynności komornika.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone skarga na czynności komornika.
Znaczenie Sprzeciw Od Wyroku Zaocznego W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty i skarga na czynności komornika.

Czym jest Skarga na czynności komornika znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: