Spółka dominująca co to jest
Definicja Spółka dominująca w prawie. Znaczenie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje.

Czy przydatne?

Definicja Spółka dominująca w prawie

Definicja z ang. Parent Company, z niem. Muttergesellschaft.

Słownik SPÓŁKA DOMINUJĄCA: spółka dominująca – spółka handlowa w razie, gdy:
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków porady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
członkowie jej zarządu albo członkowie jej porady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), albo
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
wywiera decyzyjny wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej lub spółdzielni zależnej, dotyczy to w szczególności zawierania umów między tymi spółkami
Art. 4 § 1 punkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym spółka dominująca.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone spółka dominująca.
Znaczenie Sprzeciw Od Wyroku Zaocznego W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty i spółka dominująca.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego spółka dominująca.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie spółka dominująca.

Czym jest Spółka dominująca znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: