Spółka dominująca co to jest
Definicja Spółka dominująca w prawie. Znaczenie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje.

Czy przydatne?

Definicja Spółka dominująca w prawie

Definicja z ang. Parent Company, z niem. Muttergesellschaft.

Słownik SPÓŁKA DOMINUJĄCA: spółka dominująca – spółka handlowa w razie, gdy:
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków porady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
członkowie jej zarządu albo członkowie jej porady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), albo
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
wywiera decyzyjny wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej lub spółdzielni zależnej, dotyczy to w szczególności zawierania umów między tymi spółkami
Art. 4 § 1 punkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie spółka dominująca.
Znaczenie Skrzyżowanie Dróg Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych: jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające spółka dominująca.
Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi spółka dominująca.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk spółka dominująca.
Znaczenie Solidarność Wierzycieli:
Wyjaśnienie może być uprawnionych w ten sposób, iż dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a poprzez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność spółka dominująca.

Czym jest Spółka dominująca znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: