Spółka partnerska co to jest
Definicja Spółka partnerska w prawie. Znaczenie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników.

Czy przydatne?

Definicja Spółka partnerska w prawie

Definicja z ang. A partnership, z niem. professionelle Partnerschaft.

Słownik SPÓŁKA PARTNERSKA: Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba iż odrębna ustawa stanowi inaczej.
Art. 86 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie spółka partnerska.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej spółka partnerska.
Znaczenie Strata:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które spółka partnerska.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji spółka partnerska.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego spółka partnerska.

Czym jest Spółka partnerska znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: