Sprawy z zakresu ubezpieczeń co to jest
Definicja Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w prawie. Znaczenie zakresu ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Definicja Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w prawie

Definicja z ang. Matters relating to social security, z niem. Angelegenheiten der sozialen Sicherheit.

Słownik SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: Poprzez kwestie z zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego,
2) emerytur i rent,
3) innych świadczeń w kwestiach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń socjalnych,
4) odszkodowań przysługujących w przypadku wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową lub służbą w Policji albo Służbie Więziennej.
.

Znaczenie Sieć WSK/WIS:
Wyjaśnienie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Solidarność Wierzycieli:
Wyjaśnienie może być uprawnionych w ten sposób, iż dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a poprzez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Czym jest Sprawy z zakresu ubezpieczeń znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: