Sprzeciw od wyroku zaocznego co to jest
Definicja Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie któremu zapadł wyrok.

Czy przydatne?

Definicja Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The objection to the default judgment in civil case, z niem. Der Einwand gegen das Versäumnisurteil in Zivilverfahren.

Słownik SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO W SPRAWIE CYWILNEJ: Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw złożony po terminie i sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a również sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.
art. 344 k.p.c.

Znaczenie Sprzedaż Z Zastrzeżeniem Własności Rzeczy:
Wyjaśnienie zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 589 sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej.
Znaczenie Skrzyżowanie Dróg Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych: jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej.

Czym jest Sprzeciw od wyroku zaocznego znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: