Sprzeciw od wyroku zaocznego co to jest
Definicja Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie któremu zapadł wyrok.

Czy przydatne?

Definicja Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The objection to the default judgment in civil case, z niem. Der Einwand gegen das Versäumnisurteil in Zivilverfahren.

Słownik: Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw złożony po terminie i sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a również sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.
art. 344 k.p.c.

Czym jest Sprzeciw od wyroku zaocznego znaczenie w Słownik prawo S .