Stan nietrzeźwości co to jest
Definicja Stan nietrzeźwości w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Stan nietrzeźwości w prawie

Definicja z ang. intoxication, z niem. Rausch.

Słownik STAN NIETRZEŹWOŚCI: Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo
zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego.

Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako stan nietrzeźwości.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej stan nietrzeźwości.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak stan nietrzeźwości.
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych stan nietrzeźwości.
Znaczenie Separacja:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeśli w stan nietrzeźwości.

Czym jest Stan nietrzeźwości znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: