Stan wyższej konieczności co to jest
Definicja Stan wyższej konieczności w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia.

Czy przydatne?

Definicja Stan wyższej konieczności w prawie

Definicja z ang. State of need, z niem. Staat der Not.

Słownik STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa również ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach ww. ustalonych, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.w przypadku przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Nie stosuje się nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeśli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny wymóg chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
Art. 26 kodeksu karnego
Kto zniszczył albo uszkodził cudzą rzecz lub zabił albo zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie albo od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy albo zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeśli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było odmiennie zapobiec i jeśli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.
Art. 424 kodeksu cywilnego.

Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji stan wyższej konieczności.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk stan wyższej konieczności.
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych stan wyższej konieczności.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność stan wyższej konieczności.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie stan wyższej konieczności.

Czym jest Stan wyższej konieczności znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: