Stan wyższej konieczności co to jest
Definicja Stan wyższej konieczności w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia.

Czy przydatne?

Definicja Stan wyższej konieczności w prawie

Definicja z ang. State of need, z niem. Staat der Not.

Słownik STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa również ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach ww. ustalonych, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.w przypadku przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Nie stosuje się nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeśli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny wymóg chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
Art. 26 kodeksu karnego
Kto zniszczył albo uszkodził cudzą rzecz lub zabił albo zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie albo od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy albo zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeśli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było odmiennie zapobiec i jeśli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.
Art. 424 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Spółka Komandytowo - Akcyjna:
Wyjaśnienie akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia stan wyższej konieczności.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art stan wyższej konieczności.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek stan wyższej konieczności.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej stan wyższej konieczności.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako stan wyższej konieczności.

Czym jest Stan wyższej konieczności znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: