Stwierdzenie nieważności co to jest
Definicja Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w prawie. Znaczenie publicznej.

Czy przydatne?

Definicja Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. The annulment of an administrative decision, z niem. Die Aufhebung einer Verwaltungsentscheidung.

Słownik STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ: Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa,
dotyczy kwestie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
została skierowana do osoby nie będącej stroną w kwestii,
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
w przypadku jej wykonania wywołałaby gest w niebezpieczeństwie karą,
zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeśli od dnia jej doręczenia albo ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a również gdy decyzja wywołała nieodwracalne konsekwencje prawne.
Art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Spółka Jednoosobowa:
Wyjaśnienie spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

Czym jest Stwierdzenie nieważności znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: