Stwierdzenie nieważności co to jest
Definicja Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w prawie. Znaczenie publicznej.

Czy przydatne?

Definicja Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. The annulment of an administrative decision, z niem. Die Aufhebung einer Verwaltungsentscheidung.

Słownik STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ: Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa,
dotyczy kwestie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
została skierowana do osoby nie będącej stroną w kwestii,
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
w przypadku jej wykonania wywołałaby gest w niebezpieczeństwie karą,
zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeśli od dnia jej doręczenia albo ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a również gdy decyzja wywołała nieodwracalne konsekwencje prawne.
Art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Strata:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Stosunek Pracy:
Wyjaśnienie relacji pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i w miejscu i czasie wyznaczonym poprzez pracodawcę, a zatrudniający – do stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

Czym jest Stwierdzenie nieważności znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: