Stwierdzenie nieważności co to jest
Definicja Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w prawie. Znaczenie publicznej.

Czy przydatne?

Definicja Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. The annulment of an administrative decision, z niem. Die Aufhebung einer Verwaltungsentscheidung.

Słownik STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ: Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa,
dotyczy kwestie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
została skierowana do osoby nie będącej stroną w kwestii,
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
w przypadku jej wykonania wywołałaby gest w niebezpieczeństwie karą,
zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeśli od dnia jej doręczenia albo ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a również gdy decyzja wywołała nieodwracalne konsekwencje prawne.
Art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Spółka Partnerska:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Składniki Interoperacyjności:
Wyjaśnienie fundamentalny obiekt, grupę przedmiotów, podzespół albo pełny zespół sprzętu włączonego albo przeznaczonego do włączenia w mechanizm EETS, od których bezpośrednio albo pośrednio zależy stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

Czym jest Stwierdzenie nieważności znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: