Terminy do załatwiania spraw co to jest
Definicja Terminy do załatwiania spraw administracyjnych w prawie. Znaczenie administracji.

Czy przydatne?

Definicja Terminy do załatwiania spraw administracyjnych w prawie

Definicja z ang. Dates to handle administrative matters, z niem. Termine zu administrativen Angelegenheiten behandeln.

Słownik: Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać kwestie bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania albo w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do określenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie kwestie wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a kwestie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych.
Art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego § 5. Do terminów ustalonych w regulaminach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w regulaminach prawa dla dokonania ustalonych czynności, momentów zawieszenia postępowania i momentów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Czym jest Terminy do załatwiania spraw znaczenie w Słownik prawo T .