Terminy do załatwiania spraw co to jest
Definicja Terminy do załatwiania spraw administracyjnych w prawie. Znaczenie administracji.

Czy przydatne?

Definicja Terminy do załatwiania spraw administracyjnych w prawie

Definicja z ang. Dates to handle administrative matters, z niem. Termine zu administrativen Angelegenheiten behandeln.

Słownik TERMINY DO ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRACYJNYCH: Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać kwestie bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania albo w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do określenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie kwestie wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a kwestie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych.
Art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego § 5. Do terminów ustalonych w regulaminach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w regulaminach prawa dla dokonania ustalonych czynności, momentów zawieszenia postępowania i momentów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Znaczenie Termin Oznaczony W Dniach:
Wyjaśnienie dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zjawisko, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, gdzie to zjawisko nastąpiło. Art. 111 terminy do załatwiania spraw administracyjnych.
Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym terminy do załatwiania spraw administracyjnych.
Znaczenie Termin Sądowy:
Wyjaśnienie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego terminy do załatwiania spraw administracyjnych.
Znaczenie Transmisja:
Wyjaśnienie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone terminy do załatwiania spraw administracyjnych.
Znaczenie Tytuł Egzekucyjny:
Wyjaśnienie egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak także ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające terminy do załatwiania spraw administracyjnych.

Czym jest Terminy do załatwiania spraw znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: