Testament co to jest
Definicja Testament w prawie. Znaczenie dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Testament w prawie

Definicja z ang. Testament, z niem. Testament.

Słownik TESTAMENT: Rozrządzić dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament.
Art. 941 kodeksu cywilnego
Testament może być zwyczajny albo specjalny.
Testament zwyczajny:
testament własnoręczny - Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, iż napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
testament notarialny - sporządzony w formie aktu notarialnego
testament urzędowy - Spadkodawca może sporządzić testament również w ten sposób, iż w obecności dwóch świadków oświadczy własną ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego.

Znaczenie Termin Do Wniesienia Apelacji W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od testament.
Znaczenie Termin Oznaczony W Tygodniach, Miesiącach, Latach:
Wyjaśnienie tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego testament.
Znaczenie Termin Sądowy:
Wyjaśnienie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego testament.
Znaczenie Tytuły Uczestnictwa W Instytucjach Wspólnego Inwestowania:
Wyjaśnienie podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego papiery wartościowe albo niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom testament.
Znaczenie Tunel:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji poprzez przeszkodę terenową albo testament.

Czym jest Testament znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: