Testament ustny co to jest
Definicja Testament ustny w prawie. Znaczenie obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku.

Czy przydatne?

Definicja Testament ustny w prawie

Definicja z ang. Testament oral, z niem. mündliche Testament.

Słownik TESTAMENT USTNY: Jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku specjalnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności przynajmniej trzech świadków.
Art. 952 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Termin Oznaczony W Tygodniach, Miesiącach, Latach:
Wyjaśnienie tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego testament ustny.
Znaczenie Treść Obligacji:
Wyjaśnienie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej emisji, 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku testament ustny.
Znaczenie Towary Niewspólnotowe:
Wyjaśnienie wyroby wspólnotowe. wyroby wspólnotowe tracą swój status celny z chwilą opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty Art. 4 pkt 8 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r testament ustny.
Znaczenie Termin Do Wniesienia Apelacji W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od testament ustny.
Znaczenie Tytuły Uczestnictwa W Instytucjach Wspólnego Inwestowania:
Wyjaśnienie podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego papiery wartościowe albo niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom testament ustny.

Czym jest Testament ustny znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: