Treść obligacji co to jest
Definicja Treść obligacji w prawie. Znaczenie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej.

Czy przydatne?

Definicja Treść obligacji w prawie

Definicja z ang. content bonds, z niem. Inhalt Anleihen.

Słownik: Obligacja powinna zawierać zwłaszcza:
1) powołanie podstawy prawnej emisji,
2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku tych jednostek albo miasta stołecznego Warszawy, będących emitentem,
3) nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, jeśli jest określony,
4) wartość nominalną i numer następny obligacji,
4a) opis świadczeń emitenta, ze wskazaniem zwłaszcza wysokości tych świadczeń albo metody ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania,
5) oznaczenie obligatariusza - przy obligacji imiennej,
6) ewentualny zakaz albo ograniczenie zbywania obligacji imiennej,
7) datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności - jeśli warunki emisji przewidują oprocentowanie, i warunki wykupu,
8) (skreślony)
9) zakres i formę zabezpieczenia lub informację o jego braku,
10) miejsce i datę wystawienia obligacji,
11) podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta, nie mniej jednak podpisy te mogą być odtwarzane metodą mechanicznym.
.

Czym jest Treść obligacji znaczenie w Słownik prawo T .