Tytuł egzekucyjny co to jest
Definicja Tytuł egzekucyjny w prawie. Znaczenie egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne.

Czy przydatne?

Definicja Tytuł egzekucyjny w prawie

Definicja z ang. writ of execution, z niem. Exekutions.

Słownik: Tytułami egzekucyjnymi są:
1) orzeczenie sądu prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak także ugoda zawarta przed sądem;
2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
3) wyrok sądu polubownego albo ugoda zawarta przed takim sądem;
4) ugoda przed mediatorem,
5) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
6) akt notarialny, gdzie dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje wymóg zapłaty sumy pieniężnej albo uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, lub także wymóg wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości albo statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia albo wydania jest w akcie wskazany;
7) akt notarialny, gdzie dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje wymóg zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej lub oznaczonej dzięki klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt ustala warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość albo część roszczenia, jak także termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
8) akt notarialny, gdzie właściciel nieruchomości lub wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości lub wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeśli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost lub oznaczona dzięki klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt ustala warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część albo całość roszczenia, jak także wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.
art. 777 k.p.c.

Czym jest Tytuł egzekucyjny znaczenie w Słownik prawo T .