Udostępnienie stronom akt co to jest
Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie. Znaczenie postępowania.

Czy przydatne?

Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie

Definicja z ang. Making the parties act Administrative Procedure, z niem. Machen die Parteien VwVfG.

Słownik UDOSTĘPNIENIE STRONOM AKT POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych poprzez siebie odpisów z akt kwestie albo wydania jej z akt kwestie uwierzytelnionych odpisów, o ile to jest uzasadnione istotnym interesem strony.
Art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Umowa Zlecenia:
Wyjaśnienie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Umowa O Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Umowa Pożyczki:
Wyjaśnienie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.

Czym jest Udostępnienie stronom akt znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: