Umorzenie egzekucji na co to jest
Definicja Umorzenie egzekucji na wniosek w prawie. Znaczenie umorzy postępowanie w całości albo.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzekucji na wniosek w prawie

Definicja z ang. The redemption execution request, z niem. Der Rücknahmeausführungsanforderung.

Słownik UMORZENIE EGZEKUCJI NA WNIOSEK: Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek:
1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu albo uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
2) jeśli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;
3) jeśli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która wg klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, lub jeśli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
4) jeśli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba iż egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;
5) jeśli, w sytuacji egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w formie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 1153[1], dłużnik przedstawi przewidziane w regulaminach odrębnych zaświadczenie o utracie albo ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, iż tytuł nie jest już wykonalny.
art. 825 k.p.c.

Znaczenie Umowa Zamiany:
Wyjaśnienie Poprzez umowę wymiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Art. 603 kodeksu cywilnego umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Użytkownik EETS:
Wyjaśnienie albo prawna), która zawiera umowę z dostawcą EETS w celu uzyskania dostępu do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Urząd Celny:
Wyjaśnienie Każdy urząd, gdzie mogą zostać dokonane, w całości albo w części, formalności przewidziane przepisami celnymi umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umorzenie egzekucji na wniosek.

Czym jest Umorzenie egzekucji na wniosek znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: