Umorzenie egzekucji na co to jest
Definicja Umorzenie egzekucji na wniosek w prawie. Znaczenie umorzy postępowanie w całości albo.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzekucji na wniosek w prawie

Definicja z ang. The redemption execution request, z niem. Der Rücknahmeausführungsanforderung.

Słownik UMORZENIE EGZEKUCJI NA WNIOSEK: Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek:
1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu albo uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
2) jeśli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;
3) jeśli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która wg klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, lub jeśli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
4) jeśli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba iż egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;
5) jeśli, w sytuacji egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w formie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 1153[1], dłużnik przedstawi przewidziane w regulaminach odrębnych zaświadczenie o utracie albo ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, iż tytuł nie jest już wykonalny.
art. 825 k.p.c.

Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Umowa Najmu:
Wyjaśnienie wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.Czynsz może być oznaczony w umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Użytkowanie:
Wyjaśnienie Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Art. 252 kodeksu cywilnego umorzenie egzekucji na wniosek.
Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest umorzenie egzekucji na wniosek.

Czym jest Umorzenie egzekucji na wniosek znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: