Umorzenie egzekucji z urzędu co to jest
Definicja Umorzenie egzekucji z urzędu w prawie. Znaczenie się w całości albo części z urzędu: 1.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzekucji z urzędu w prawie

Definicja z ang. The redemption of the execution of the office, z niem. Die Rücknahme der Ausführung des Büros.

Słownik UMORZENIE EGZEKUCJI Z URZĘDU: Postępowanie umarza się w całości albo części z urzędu:
1) jeśli okaże się, iż egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeśli wierzyciel albo dłużnik nie ma umiejętności sądowej lub gdy egzekucja z racji na jej element albo na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeśli jest oczywiste, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od wydatków egzekucyjnych.
art. 824 k.p.c.

Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Uczestnik Postępowania Nieprocesowego:
Wyjaśnienie kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Użytkownik EETS:
Wyjaśnienie albo prawna), która zawiera umowę z dostawcą EETS w celu uzyskania dostępu do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło umorzenie egzekucji z urzędu.

Czym jest Umorzenie egzekucji z urzędu znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: