Umowa agencyjna co to jest
Definicja Umowa agencyjna w prawie. Znaczenie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje.

Czy przydatne?

Definicja Umowa agencyjna w prawie

Definicja z ang. An agency agreement, z niem. Agenturvertrag.

Słownik UMOWA AGENCYJNA: Poprzez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy lub do zawierania ich w jego imieniu.Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie i do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.jeśli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja.Prowizją jest płaca, którego wysokość zależy od liczby albo wartości zawartych umów..jeśli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w relacjach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej poprzez agenta, a w przypadku niemożności określenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio powiązane z wykonaniem zleconych mu czynności.
Art. 758 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie umowa agencyjna.
Znaczenie Umowa O Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych umowa agencyjna.
Znaczenie Użytkownik Statku Powietrznego:
Wyjaśnienie Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze umowa agencyjna.
Znaczenie Umowa O Dzieło:
Wyjaśnienie dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Art. 627 kodeksu cywilnego Jeśli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób umowa agencyjna.
Znaczenie Usiłowanie Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie umowa agencyjna.

Czym jest Umowa agencyjna znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: