Umowa kontraktacji co to jest
Definicja Umowa kontraktacji w prawie. Znaczenie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa kontraktacji w prawie

Definicja z ang. cultivation contract, z niem. Anbauvertrag.

Słownik UMOWA KONTRAKTACJI: Poprzez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę i spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeśli umowa albo regulaminy szczególne przewidują wymóg spełnienia takiego świadczenia. liczba produktów rolnych może być w umowie oznaczona również wg obszaru, z którego produkty te mają być zgromadzone.
Art. 613 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa O Pracę - Rodzaje:
Wyjaśnienie zawiera się na czas nie określony, na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy. Jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w momencie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy umowa kontraktacji.
Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umowa kontraktacji.
Znaczenie Umowa Przewozu:
Wyjaśnienie przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo rzeczy. Art. 774 kodeksu cywilnego Przewóz osób - Przewoźnik umowa kontraktacji.
Znaczenie Urządzenie Pokładowe:
Wyjaśnienie przedmiotów sprzętu i oprogramowania niezbędnych dla usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zdalnego otrzymywania/przekazywania danych; DECYZJA umowa kontraktacji.
Znaczenie Umowa Rachunku Bankowego:
Wyjaśnienie rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych i, jeśli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na umowa kontraktacji.

Czym jest Umowa kontraktacji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: