Umowa o dzieło co to jest
Definicja Umowa o dzieło w prawie. Znaczenie dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o dzieło w prawie

Definicja z ang. Contract work, z niem. Auftragsarbeiten.

Słownik UMOWA O DZIEŁO: Poprzez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Art. 627 kodeksu cywilnego
Jeśli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany metody wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie albo dalsze wykonanie dzieła innej osobie na wydatek i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
Art. 636 § 1 kodeksu cywilnego
W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się płaca w momencie oddania dzieła.
Jeśli dzieło ma być oddawane częściami, a płaca zostało obliczone za każdą część z osobna, płaca należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.
Art. 642 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest umowa o dzieło.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Z Urzędu:
Wyjaśnienie się w całości albo części z urzędu: 1) jeśli okaże się, iż egzekucja nie należy do organów sądowych; 2) jeśli wierzyciel albo dłużnik nie ma umiejętności sądowej lub gdy egzekucja z racji na jej umowa o dzieło.
Znaczenie Umorzenie Egzkucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3 umowa o dzieło.
Znaczenie Umarzanie Akcji:
Wyjaśnienie własnych poprzez spółkę skutkuje ich umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę umowa o dzieło.
Znaczenie Udzielenie Przybicia:
Wyjaśnienie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po umowa o dzieło.

Czym jest Umowa o dzieło znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: