Umowa o pracę - rodzaje co to jest
Definicja Umowa o pracę - rodzaje w prawie. Znaczenie zawiera się na czas nie określony, na czas.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o pracę - rodzaje w prawie

Definicja z ang. The employment contract - Types, z niem. Der Arbeitsvertrag - Arten.

Słownik UMOWA O PRACĘ - RODZAJE: Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy. Jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w momencie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zatrudniający może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Każda z ww. umów,może być poprzedzona umową o pracę na moment próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
Art. 25 kodeksu pracy.

Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych umowa o pracę - rodzaje.
Znaczenie Udzielenie Przybicia:
Wyjaśnienie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po umowa o pracę - rodzaje.
Znaczenie Umowa Wzajemna:
Wyjaśnienie Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej. Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego umowa o pracę - rodzaje.
Znaczenie Umowa Przedwstępna:
Wyjaśnienie którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, w ciągu którego ma być umowa o pracę - rodzaje.
Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie umowa o pracę - rodzaje.

Czym jest Umowa o pracę - rodzaje znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: