Usiłowanie popełnienia co to jest
Definicja Usiłowanie popełnienia przestępstwa w prawie. Znaczenie usiłowanie, kto w zamiarze.

Czy przydatne?

Definicja Usiłowanie popełnienia przestępstwa w prawie

Definicja z ang. Attempting to commit a crime, z niem. Der Versuch, ein Verbrechen zu begehen.

Słownik USIŁOWANIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA: Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, iż dokonanie jest niemożliwe z racji na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego albo z racji na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Art. Art. 13 kodeksu karnego
Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

Znaczenie Umorzenie Egzkucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3 usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Umowa Użyczenia:
Wyjaśnienie Poprzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art. 710 kodeksu cywilnego usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Umowa Pożyczki:
Wyjaśnienie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba usiłowanie popełnienia przestępstwa.

Czym jest Usiłowanie popełnienia znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: