Utrata ulgi podatkowej co to jest
Definicja Utrata ulgi podatkowej w prawie. Znaczenie niedopełnienia poprzez podatnika warunków.

Czy przydatne?

Definicja Utrata ulgi podatkowej w prawie

Definicja z ang. Loss of tax relief, z niem. Der Verlust der Steuerentlastung.

Słownik UTRATA ULGI PODATKOWEJ: W przypadku niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło zjawisko powodujące utratę prawa do ulgi.
art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Użytkowanie Wieczyste:
Wyjaśnienie własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Uczestnik Postępowania Nieprocesowego:
Wyjaśnienie kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Umowa Zlecenia:
Wyjaśnienie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu utrata ulgi podatkowej.

Czym jest Utrata ulgi podatkowej znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: