Użytkowanie wieczyste co to jest
Definicja Użytkowanie wieczyste w prawie. Znaczenie własność Skarbu Państwa a położone w granicach.

Czy przydatne?

Definicja Użytkowanie wieczyste w prawie

Definicja z ang. perpetual usufruct, z niem. Erbnießbrauch.

Słownik UŻYTKOWANIE WIECZYSTE: Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a również grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. W wypadkach przewidzianych w regulaminach specjalnych obiektem użytkowania wieczystego mogą być również inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków.
Art. 232 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Zamiany:
Wyjaśnienie Poprzez umowę wymiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Art. 603 kodeksu cywilnego użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Umarzanie Akcji:
Wyjaśnienie własnych poprzez spółkę skutkuje ich umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest użytkowanie wieczyste.

Czym jest Użytkowanie wieczyste znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: