Wartości niematerialne i co to jest
Definicja Wartości niematerialne i prawne w prawie. Znaczenie jednostkę, zaliczane do aktywów.

Czy przydatne?

Definicja Wartości niematerialne i prawne w prawie

Definicja z ang. Intangible assets, z niem. Immaterielle Vermögenswerte.

Słownik WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: Nabyte poprzez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (lecz nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a zwłaszcza:
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych,
know - how.
W razie wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się także nabytą wartość spółki i wydatki skończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Właściwość Miejscowa Ogólna W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego. art. 27 k.p.c wartości niematerialne i prawne.
Znaczenie Wniosek O Dział Spadku:
Wyjaśnienie spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty wartości niematerialne i prawne.
Znaczenie Wstępni:
Wyjaśnienie Przodkowie w linii prostej (tata, dziad, pradziad). Stopnie pokrewieństwa liczy się wg ilości urodzeń wartości niematerialne i prawne.
Znaczenie Wierzytelność Wymagalna:
Wyjaśnienie wierzytelność, która powstała po upływie terminów spłaty świadczeń ustalonych w umowie, a w razie wypowiedzenia umowy przed terminem po upływie okresu wypowiedzenia wartości niematerialne i prawne.
Znaczenie Warunek:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych lub wynikających z właściwości czynności prawnej, stworzenie albo ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Art. 89 wartości niematerialne i prawne.

Czym jest Wartości niematerialne i znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: