Wartości niematerialne i co to jest
Definicja Wartości niematerialne i prawne w prawie. Znaczenie jednostkę, zaliczane do aktywów.

Czy przydatne?

Definicja Wartości niematerialne i prawne w prawie

Definicja z ang. Intangible assets, z niem. Immaterielle Vermögenswerte.

Słownik: Nabyte poprzez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (lecz nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a zwłaszcza:
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych,
know - how.
W razie wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się także nabytą wartość spółki i wydatki skończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Wartości niematerialne i znaczenie w Słownik prawo W .