Warunkowe umorzenie co to jest
Definicja Warunkowe umorzenie w prawie. Znaczenie umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i socjalna.

Czy przydatne?

Definicja Warunkowe umorzenie w prawie

Definicja z ang. conditional redemption, z niem. bedingte Rücknahme.

Słownik: Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i socjalna szkodliwość czynu nie są znaczące, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste i dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.
W sytuacji gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.
Art. 66 kodeksu karnego
Warunkowe umorzenie następuje na moment próaby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Art. 67 § 1 kodeksu karnego.

Czym jest Warunkowe umorzenie znaczenie w Słownik prawo W .