Warunkowe umorzenie co to jest
Definicja Warunkowe umorzenie w prawie. Znaczenie umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i socjalna.

Czy przydatne?

Definicja Warunkowe umorzenie w prawie

Definicja z ang. conditional redemption, z niem. bedingte Rücknahme.

Słownik WARUNKOWE UMORZENIE: Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i socjalna szkodliwość czynu nie są znaczące, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste i dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.
W sytuacji gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.
Art. 66 kodeksu karnego
Warunkowe umorzenie następuje na moment próaby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Art. 67 § 1 kodeksu karnego.

Znaczenie Wygaśnięcie Zobowiązania Podatkowego:
Wyjaśnienie podatkowe wygasa w całości albo w części w wyniku: 1) zapłaty; 2) pobrania podatku poprzez płatnika albo inkasenta; 3) potrącenia; 4) zaliczenia nadpłaty albo zaliczenia zwrotu podatku; 5 warunkowe umorzenie.
Znaczenie Wina Umyślna:
Wyjaśnienie Gest zakazany popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie jego popełnienia, tj. chce go popełnić lub przewidując sposobność jego popełnienia, na to się godzi. Art. 9. § 1 kodeksu karnego warunkowe umorzenie.
Znaczenie Wyrok Zaoczy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o warunkowe umorzenie.
Znaczenie Wartość Odtworzeniowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami warunkowe umorzenie.
Znaczenie Wspólność Ustawowa:
Wyjaśnienie małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca elementy majątkowe nabyte w momencie jej trwania poprzez oboje małżonków albo poprzez jednego warunkowe umorzenie.

Czym jest Warunkowe umorzenie znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: