Właściwość miejscowa ogólna co to jest
Definicja Właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym w prawie. Znaczenie się przed sąd.

Czy przydatne?

Definicja Właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym w prawie

Definicja z ang. Jurisdiction of local general in civil proceedings, z niem. Örtlich zuständiges allgemeinen in einem Zivilverfahren.

Słownik WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA OGÓLNA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM: Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego.
art. 27 k.p.c.

Znaczenie Wskaźnik Przeliczeniowy Kosztu Odtworzenia 1 m2 Powierzchni Użytkowej Budynków Mieszkalnych:
Wyjaśnienie rozumieć przeciętny wydatek budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych: a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, b) dla miast właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wyłączenie Sędziego W Sprawie Cywilnej Na Wniosek:
Wyjaśnienie sędziego na jego żądanie albo na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby spowodować uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. art. 49 k.p.c właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wierzytelność Wymagalna:
Wyjaśnienie wierzytelność, która powstała po upływie terminów spłaty świadczeń ustalonych w umowie, a w razie wypowiedzenia umowy przed terminem po upływie okresu wypowiedzenia właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wina Nieumyślna:
Wyjaśnienie popełniony jest nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wartości Niematerialne I Prawne:
Wyjaśnienie jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (lecz nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym.

Czym jest Właściwość miejscowa ogólna w znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: