Właściwość sądów okręgowych co to jest
Definicja Właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym w prawie. Znaczenie sądów okręgowych.

Czy przydatne?

Definicja Właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym w prawie

Definicja z ang. Jurisdiction of district courts in civil proceedings, z niem. Zuständigkeit der Bezirksgerichte in Zivilverfahren.

Słownik: Do właściwości sądów okręgowych należą kwestie:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe prócz spraw o określenie albo zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o określenie bezskuteczności uznania ojcostwa i o rozwiązanie przysposobienia,
2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak także dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych i o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
4) o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tys. złotych, a w postępowaniu w kwestiach gospodarczych sto tys. złotych, prócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
4[1]) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
4[2]) o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub o określenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje umiejętność prawną,
4[3]) o zapobieganie i pokonywanie nieuczciwej konkurencji,
4[4]) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
art. 17 k.p.c.

Czym jest Właściwość sądów okręgowych w znaczenie w Słownik prawo W .