Właściwość sądów okręgowych co to jest
Definicja Właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym w prawie. Znaczenie sądów okręgowych.

Czy przydatne?

Definicja Właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym w prawie

Definicja z ang. Jurisdiction of district courts in civil proceedings, z niem. Zuständigkeit der Bezirksgerichte in Zivilverfahren.

Słownik WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW OKRĘGOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM: Do właściwości sądów okręgowych należą kwestie:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe prócz spraw o określenie albo zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o określenie bezskuteczności uznania ojcostwa i o rozwiązanie przysposobienia,
2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak także dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych i o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
4) o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tys. złotych, a w postępowaniu w kwestiach gospodarczych sto tys. złotych, prócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
4[1]) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
4[2]) o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub o określenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje umiejętność prawną,
4[3]) o zapobieganie i pokonywanie nieuczciwej konkurencji,
4[4]) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
art. 17 k.p.c.

Znaczenie Wygaśnięcie Zobowiązania Podatkowego:
Wyjaśnienie podatkowe wygasa w całości albo w części w wyniku: 1) zapłaty; 2) pobrania podatku poprzez płatnika albo inkasenta; 3) potrącenia; 4) zaliczenia nadpłaty albo zaliczenia zwrotu podatku; 5 właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wydatki Związane Z Utrzymaniem Lokalu:
Wyjaśnienie rozumieć opłaty, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w relacji do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Wina Nieumyślna:
Wyjaśnienie popełniony jest nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym.
Znaczenie Właściwość Miejscowa Ogólna W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego. art. 27 k.p.c właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym.

Czym jest Właściwość sądów okręgowych w znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: