Wspólne opodatkowanie co to jest
Definicja Wspólne opodatkowanie małżonków w prawie. Znaczenie podlegający obowiązkowi podatkowemu.

Czy przydatne?

Definicja Wspólne opodatkowanie małżonków w prawie

Definicja z ang. Joint taxation of spouses, z niem. Gemeinsame Besteuerung der Ehegatten.

Słownik: Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pomiędzy którymi istnieje poprzez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim poprzez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów ustalonych wedle art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie poprzez każdego z małżonków, kwot ustalonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek ustala się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony poprzez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku poprzez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem poprzez niego oświadczenia o upoważnieniu go poprzez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to złożona jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 punkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Wspólne opodatkowanie znaczenie w Słownik prawo W .