Wyłączenie sędziego z mocy co to jest
Definicja Wyłączenie sędziego z mocy prawa w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie wyłączony z mocy.

Czy przydatne?

Definicja Wyłączenie sędziego z mocy prawa w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The judge by law in civil case, z niem. Der Richter gesetzlich in Zivilverfahren.

Słownik: Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
1) w kwestiach, gdzie jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim relacji prawnym, iż rezultat kwestie oddziaływa na jego prawa albo wymagania;
2) w kwestiach swego małżonka, krewnych albo powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w kwestiach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli;
4) w kwestiach, gdzie był albo jest jeszcze pełnomocnikiem lub był radcą prawnym jednej ze stron;
5) w kwestiach, gdzie w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako także w kwestiach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego albo poprzez niego rozpoznanego i w kwestiach, gdzie występował jako prokurator;
6) w kwestiach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeśli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.
art. 48 k.p.c.

Czym jest Wyłączenie sędziego z mocy znaczenie w Słownik prawo W .