Wyłączenie z egzekucji co to jest
Definicja Wyłączenie z egzekucji administracyjnej w prawie. Znaczenie egzekucji administracyjnej: 1.

Czy przydatne?

Definicja Wyłączenie z egzekucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Exclusion of administrative enforcement, z niem. Ausschluss der Verwaltungsvollstreckung.

Słownik WYŁĄCZENIE Z EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Nie podlegają egzekucji administracyjnej:
1) elementy urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie konieczne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a również ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu;
2) zapasy żywności i opału, konieczne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na moment 30 dni;
3) jedna krowa albo dwie kozy lub trzy owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wspólnie z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
4) narzędzia i inne elementy konieczne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście poprzez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, i surowce konieczne do tej pracy na moment 7 dni;
5) elementy konieczne do pełnienia służby poprzez zobowiązanego albo do wykonywania poprzez niego zawodu;
6) kapitał w stawce 760 zł;
7) wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);
8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.);
9) dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia i elementy konieczne zobowiązanemu i członkom jego rodziny do edukacji albo wykonywania praktyk religijnych, a również elementy codziennego użytku, które mogą być sprzedane znacząco poniżej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczącą wartość użytkową;
10) stawki otrzymane na pokrycie kosztów służbowych, w tym wydatków podróży i wyjazdów;
11) stawki otrzymane jako stypendia;
12) (uchylony)
13) rzeczy konieczne z racji na ułomność fizyczną zobowiązanego albo członków jego rodziny;
14) stawki otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych;
15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji i środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki;
16) rzeczy wykorzystywane w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa albo do wykonywania innych praktyk religijnych lub będące przedmiotami kultu religijnego, choćby były kosztownościami albo dziełami sztuki;
17) środki pieniężne zebrane na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 i z 2007 r. Nr 115, poz. 794).

art. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Wspólne Opodatkowanie Małżonków:
Wyjaśnienie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pomiędzy którymi istnieje poprzez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim poprzez cały rok wyłączenie z egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Wykroczenie:
Wyjaśnienie za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia gest społecznie szkodliwy, zakazany poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 wyłączenie z egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Wyłączenie Sędziego W Sprawie Cywilnej Na Wniosek:
Wyjaśnienie sędziego na jego żądanie albo na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby spowodować uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. art. 49 k.p.c wyłączenie z egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia wyłączenie z egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Wskaźnik Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych:
Wyjaśnienie miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Art. 2 punkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i socjalnej i zatrudnianiu osób wyłączenie z egzekucji administracyjnej.

Czym jest Wyłączenie z egzekucji znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: