Wymogi formalne apelacji w co to jest
Definicja Wymogi formalne apelacji w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie czynić zadość wymaganiom.

Czy przydatne?

Definicja Wymogi formalne apelacji w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Formal appeal in a civil case, z niem. Formale Beschwerde in einem Zivilverfahren.

Słownik: Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w przypadku potrzeby, nowych faktów i dowodów i wykazanie, iż ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe lub iż potrzeba powołania się na nie wynikła potem,
5) wniosek o zmianę albo o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany albo uchylenia.
art. 368 k.p.c.

Czym jest Wymogi formalne apelacji w znaczenie w Słownik prawo W .